Wedstrijdreglement

A. Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: de in enig jaar te houden hardloopwedstrijd OMEGA PHARMA Run.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: de naamloze vennootschap Omega Pharma NV (0431.676.229), waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2. Deelname

De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement.

2.1 Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie wedstrijdreglement). Voor indeling in de diverse leeftijdscategorieen, is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.

2.2 De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3 De Deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

2.4 Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.

2.5 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats.

2.6 De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen en kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar zijn keuze, deel te nemen aan het Evenement op een eventueel door de Organisator vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar of aan een in één van de volgende twee jaren te houden Evenement. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum of in één van de volgende twee jaren.

2.7 Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

2.8 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4. Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Dit geldt voor iedere drager en communicatiemedium. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden van de organisator, zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen. Iedereen kan vanaf de week na afloop van het evenement, één of meerdere foto’s zonder extra kosten downloaden van internet.

Artikel 5. Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6. Wedstrijdreglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het “wedstrijdreglement Omega Pharma Run” dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

B. Wedstrijdreglement

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: de in enig jaar te houden hardloopwedstrijd Omega Pharma Run.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: de naamloze vennootschap Omega Pharma NV (0431.676.229).

1.2 Dit Wedstrijdreglement Omega Pharma Run maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

1.3 Voor deelnemers aan de bedrijvenloop geld aanvullend op dit reglement het bedrijvenloopreglement. Deelnemers van de bedrijvenloop nemen niet deel aan het algemeen individueel klassement.

Artikel 2. Toepassing

Het wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijdloop (5 km, 10 km en de halve marathon) en de twee kidsruns.

Artikel 3. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Het is niet toegestaan de Omega Pharma Run anders dan lopend te volbrengen.

Artikel 4. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

Artikel 5. Startnummers

De Deelnemer ontvangt van de Organisator één startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borstzijde te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 6. Diskwalificatie / uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit Wedstrijdreglement Omega Pharma Run of zich volgens de Organisator onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement door Organisator noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 7. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Artikel 8. Overige bepalingen

1. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

2. Het is op het parcours niet toegestaan voor een loper om zich te laten begeleiden door een fietser, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de organisatie. Verzoeken hieromtrent worden ten laatste 1 week voor de wedstrijd gericht aan lopen@omegapharmahalvemarathon.be

3. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

4. Er is een bewaakte bewaarplaats voor sporttassen voorzien. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

5. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur en eigendom van anderen en dat hij geen afval achterlaat.

Artikel 9. Tijdsregistratie

Elke deelnemer die in de uitslagen wil opgenomen worden, dient te lopen met een door de organisatie aangeleverde tijdsregistratiechip. Deze dient volgens de bijgevoegde instructie bevestigd te worden. Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder tijdsregistratiesysteem lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij komen dan niet in de uitslagen voor. De Organisator stelt de finishtijd van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend.

Artikel 10. Vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator onverwijld worden teruggegeven indien op grond van de uitslag, na wijziging ervan, geen recht meer op die prijs bestaat.

Artikel 11. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator kan de wedstrijdlopers in een categorie indelen op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het Evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer. Deelnemers aan de wedstrijd 5km, 10km en halve marathon dienen op de dag van het evenement de minimumleeftijd van 8 jaar bereikt te hebben en niet ouder te zijn dan 88 jaar. Bij de Kidsrun 600 m is het kind op de dag van de wedstrijd minimum 4 jaar en maximum 7 jaar. Bij de Kidsrun 1.500 m is het kind op de dag van de wedstrijd minimum 8 jaar en maximum 12 jaar. Starten in een oudere of jongere leeftijdscategorie is niet toegestaan.

Artikel 12. Prijzen / huldiging

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn binnen iedere categorie ereprijzen. Prijzen welke bij de officiële uitreiking niet opgehaald worden, worden niet nagezonden. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet onverwijld aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het Wedstrijdreglement Omega Pharma Run heeft gehandeld.

C. Aanvullende voorwaarden voor bedrijven

Artikel 1. Definities

Deelnemend bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de organisator toegelaten wijze een team of meerdere teams heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

Team: een groep van drie to vijf deelnemers, in dienst van hetzelfde bedrijf of instelling. Loop- of sportverenigingen worden niet toegelaten.

Deelnemende bedrijven; teams

Deelnemende bedrijven kunnen zijn:

a. Rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag ononderbroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in België.

b. Ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden voorafgaand aan de wedstrijddag ononderbroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in België.

c. Publiekrechterlijke rechtspersonen als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

d. De organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

e. Per bedrijf kan een onbeperkt aantal teams ingeschreven worden.

Artikel 2. Wedstrijdreglement

Het bedrijvenklassement wordt enkel opgemaakt voor de 10km. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten er minimum 3, maximum 5 lopers van hetzelfde bedrijf deelnemen. Inschrijvingen kunnen enkel gebeuren door het officiële groepsinschrijvingsformulier in te vullen op de website. Deelname aan het bedrijvenklassement kan enkel bij voorinschrijving en betaling vooraf. Deelnemers van de bedrijvenloop nemen niet deel aan het algemeen individueel klassement.

Artikel 3. Prijzen / huldiging

De snelste 3 tijden per team tellen voor het eindklassement. Het bedrijf met de snelste totaaltijd wint het bedrijvenklassement. Prijs voor het winnend bedrijf is een VIP arrangement bij de Omega Pharma wielerploeg tijdens een wielerwedstrijd. Datum en lokatie van deze wedstrijd zullen door de organisatie bepaald en aan het winnende bedrijf gecommuniceerd worden. Ereprijzen voor de 2de en 3de plaats in het bedrijvenklassement zijn tevens voorzien.

site created by makingChoices.be • site powered by easy.CMS